menu
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 3760ท่าน
 
                 
                   
    
  
สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

          ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบล แม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่ บนทางหลวง  แผ่นดิน หมายเลข 107 ระยะทาง 140 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอฝาง (ทางทิศใต้ ห่างจากอำเภอฝาง) เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร
อาณาเขต
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตตำบลสันทราย
    ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลแม่ข่า และ ตำบลแม่งอน
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่คะ
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลม่อนปิ่น และ ตำบลแม่งอน

พื้นที่ทั้งหมด  75  ตารางกิโลเมตร หรือ 46,875 ไร่


ภูมิประเทศ 
       จากพื้นที่ทั้งหมด  75  ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย  482   เมตร  ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นไปเป็นที่ราบสูงส่วนกลางไปจนจดทางทิศตะวัน ตก  มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 2 สาย คือ  แม่น้ำฝาง  ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศทางเหนือและแม่น้ำแม่งอน ไหลจากทางตะวันตกไปทางตะวันออก มีอ่างเก็บน้ำขนาดปานกลางคืออ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย

เขตการปกครอง  
ตำบลแม่สูนมีจำนวนหมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตการปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1    บ้านแม่สูนหลวง           มีนายพลอย  วงค์ร้อย                เป็นกำนันตำบลแม่สูน
หมู่ที่ 2    บ้านปางสัก                  มีนายชวน  สักออน           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3    บ้านแม่สูนน้อย             มีนายสมพงษ์    วงค์ร้อย           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4    บ้านสันป่าแดง              มีนายรุ่งธนาทรัพย์    หลวงญานะ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5    บ้านล้องอ้อ                  มีนายอินศวร    บุญอุตร             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6    บ้านต้นส้าน                  มีนายศรีวรรณ  อินทรีพ
งษ์           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7    บ้านหนองยาว              มีนายสุมิตร    ปันธิ                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8    บ้านเพชรไพฑูรย์          มีนายสิทธาภัทร  ถาคำวงค์           เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9    บ้านสันดินแดง              มีนายมาโนช  ท้าวคำ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10     บ้านสันมะเฟือง          มีนายทักษิน  ชุ่มฝน              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11     บ้านสันป่าเกี๊ยะ          มีนายปัญญา     คำลือ               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12     บ้านสันมะม่วง           มีนายเรืองศักดิ์  อุตรสุข            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13     บ้านใหม่โป่งผา          มีนายไพโรจน์    อินถา             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14     บ้านสันติพัฒนา         มีนายสนั่น    ซีคำ                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15     บ้านใหม่ชัยเกษม       มีนายยงยุทธ    ขัติศรี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16     บ้านหนองยาวใต้        มีนายจำนงค์  ปินตา          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17     บ้านหนองยาวเหนือ    มีนายอรุณ    ซองชะลัย            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
          ตำบลแม่สูน มีประชากรทั้งหมด 14,344 คน เป็นชาย 7,176 คน เป็นหญิง 7,168 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,195 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 191.26  คน/ตร.กม. แยกเป็นหมู่บ้านได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2552)
                                         ชาย                  หญิง                 รวม          ครัวเรือน
หมู่ที่ 1    บ้านแม่สูนหลวง   977                    959                1,936             684
หมู่ที่ 2    บ้านปางสัก          415                    432                   847             395
หมู่ที่ 3    บ้านแม่สูนน้อย     764                    686                1,450             590
หมู่ที่ 4    บ้านสันป่าแดง      604                    571                1,175             329
หมู่ที่ 5    บ้านล้องอ้อ          277                    291                   568             223
หมู่ที่ 6    บ้านต้นส้าน          461                    474                   935             288
หมู่ที่ 7    บ้านหนองยาว       584                    589               1,173             439
หมู่ที่ 8    บ้านเพชรไพฑูรย์    77                      91                   168              76
หมู่ที่ 9    บ้านสันดินแดง       650                    650               1,300            423
หมู่ที่ 10   บ้านสันมะเฟือง     520                    578                1,098            456
หมู่ที่ 11   บ้านสันป่าเกี๊ยะ     393                    361                   754            267
หมู่ที่ 12   บ้านสันมะม่วง       238                    217                   455           166
หมู่ที่ 13   บ้านใหม่โป่งผา     223                    226                   449            140
หมู่ที่ 14   บ้านสันติพัฒนา     297                    309                  606            199
หมู่ที่ 15   บ้านใหม่ชัยเกษม  255                    249                   504            165
หมู่ที่ 16   บ้านหนองยาวใต้   213                    226                   439            195
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 222                    256                    478           160
                  รวมทั้งสิ้น      7,170                  7,165              14,335        5,195
                                  
 สภาพทางเศรษฐกิจ
     ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำสวน (ส้มสายน้ำผึ้ง, ลิ้นจี่),ทำไร่(กระเทียม, หอมหัวใหญ่) และอาชีพรับจ้าง มีไฟฟ้าใช้ครบหมู่บ้าน และมีหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญ คือ
        -ธนาคาร                                           1         แห่ง
        -ปั๊มน้ำมัน                                         1          แห่ง
        -โรงงานอุตสาหกรรม                         3          แห่ง
        -โรงงานขนาดเล็ก                             20        แห่ง
        -ร้านค้าปลีก                                    128        แห่ง
        -ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาแม่สูน)        1         แห่ง
        -ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                         25         แห่ง

 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา            จำนวน        4    แห่ง
        1. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย            หมู่ที่ 3
        2. โรงเรียนบ้านล้องอ้อ                 หมู่ที่  5
        3.  โรงเรียนบ้านต้นส้าน                หมู่ที่ 6
        4. โรงเรียนบ้านหนองยาว              หมู่ที่ 7
- โรงเรียนขยายโอกาส            จำนวน        3    แห่ง
        1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1
        2. โรงเรียนบ้านปางสัก                  หมู่ที่ 2
        3. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง              หมู่ที่ 3
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน        8    แห่ง
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง              หมู่ที่ 1
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย               หมู่ที่ 3
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าแดง                หมู่ที่ 4
        4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน                    หมู่ที่ 6
        5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว                 หมู่ที่ 7
        6. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดหนองยาว       หมู่ที่ 7
        7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง                 หมู่ที่ 12
        8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องอ้อ                     หมู่ที่ 14
- โรงเรียนอาชีวศึกษา            จำนวน      1    แห่ง
- โรงเรียนเอกชน                   จำนวน      1    แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน    17    แห่ง
-ห้องสมุดประชาชน                        จำนวน     1    แห่ง
-ศูนย์การเรียนชุมชน                       จำนวน     1    แห่ง
-จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล            จำนวน     1    แห่ง

 สถาบันทางศาสนา
      - วัด                จำนวน        8    แห่ง
        1.  วัดแม่สูนหลวง        หมู่ที่  1      บ้านแม่สูนหลวง
        2.  วัดเทพประสิทธิ์      หมู่ที่  2      บ้านปางสัก
        3.  วัดวิเวกการาม         หมู่ที่  3      บ้านแม่สูนน้อย
        4.  วัดสันปูเลย             หมู่ที่  4      บ้านสันป่าแดง
        5.  วัดชัยเกษม            หมู่ที่  6       บ้านต้นส้าน
        6.  วัดหนองยาว           หมู่ที่  7       บ้านหนองยาว

        7.  วัดสันดินแดง          หมู่    9       บ้านสันดินแดง
        8. 
วัดสันป่าฮัก            หมู่ที่ 11     บ้านสันป่าเก๊ยะ

        9.  วัดล้องอ้อ              หมู่ที่  14     บ้านสันติพัฒนา

       

- โบสถ์                จำนวน            3          แห่ง
        1.  คริสตจักรบ้านเพชรไพฑูรย์    หมู่ที่   8    บ้านเพชรไพฑูรย์
        2.  คริสตจักรบ้านล้องอ้อ             หมู่ที่   5   บ้านล้องอ้อ
        3.  คริสเตียนเปาโล                     หมู่ที่ 17   บ้านหนองยาวเหนือ

สาธารณสุข

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    3    แห่ง
        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน
        2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง   
        3.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว   
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน            2    แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ตู้ยามตำรวจ                 1      แห่ง
-ตู้ยาม อปพร.               2      แห่ง
-ตู้ยามเหยี่ยวเวหา         1      แห่ง
-ศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน        1      แห่ง

การบริการขั้นพื้นฐาน

 - การคมนาคม
            - มีถนนคอนกรีต       141    สาย        ระยะทางประมาณ    32.43  กม.
            - มีถนนลาดยาง          13    สาย        ระยะทางประมาณ    35       กม.
            - มีถนนดินลูกรัง          69    สาย        ระยะทางประมาณ    34.5    กม.
 - การโทรคมนาคม
            -ที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาแม่สูน)                1         แห่ง
 - การไฟฟ้า
            - มีไฟฟ้าใช้                   17      หมู่บ้าน
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
            - ลำน้ำ,ลำห้วย                 8        สาย   ได้แก่   
                หมู่ที่ 1    (ลำห้วยแม่สูน)
                หมู่ที่ 2    (น้ำฝาง)
                หมู่ที่ 3    (ลำห้วยแม่สูนน้อย)
                หมู่ที่ 4    (ลำห้วยแม่สูนน้อย)
                หมู่ที่ 5    (ลำห้วยแม่งอน)
                หมู่ที่ 6    (ลำห้วยต้นส้าน)
                หมู่ที่ 7    (ลำห้วยหนองเรือ)
                หมู่ที่ 8    (ลำห้วยแม่สูนน้อย)
                หมู่ที่ 9    (ลำห้วยแม่สูนน้อย)
                หมู่ที่ 10  (น้ำฝาง)
                หมู่ที่ 11    (ลำห้วยหนองเรือ)
                หมู่ที่ 12    (   -   )
                หมู่ที่ 13    (ลำห้วยผีหลอก)
                หมู่ที่ 14    (ลำห้วยแม่งอน)
                หมู่ที่ 15    (น้ำต้นส้าน)
                หมู่ที่ 16    (น้ำฝาง)
                หมู่ที่ 17    (น้ำฝาง)
            - บึง, หนองและอื่น ๆ         9         แห่ง
            - ฝาย   9   แห่ง   ได้แก่   
                1.  ฝายปางสัก                   1    แห่ง
                2.  ฝายวังมะหลอด             1   แห่ง
                3.  ฝายต้นลุง                     1   แห่ง
                4.  ฝายแม้วโป่งผา              1   แห่ง
                5.  ฝายแบ่งน้ำแม่สูนน้อย    3   แห่ง
                6.  ฝายแบ่งน้ำโป่งน้ำดัง      1   แห่ง
           - บ่อโยก                  8    แห่ง
           - ประปาหมู่บ้าน       17    แห่ง
           - ประปาภูเขา            9    แห่ง
   
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ป่าไม้, ภูเขา, น้ำตก,น้ำมัน

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)           จำนวน     17    คน
-อาสาสมัครผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด      จำนวน   425    คน
-สายตรวจประจำหมู่บ้าน       จำนวน   400    คน
-อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน(อสม.)    จำนวน   357    คน
-ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)          จำนวน    80    คน
-สมาชิกแจ้งข่าวอาชญกรรมเหยี่ยวเวหา       จำนวน    17     คน
-สมาชิกตำรวจบ้าน(สตบ.) ภาค 5 เชียงใหม่  จำนวน    62     คน


ศักยภาพภายในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
    (1.) จำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ทั้งหมด 34  คน
    (2.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น  5  ส่วน  มีบุคลากรแต่ละส่วน  ดังนี้
        1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน           17    คน
        2.กองคลัง      จำนวน     8    คน
        3.กองช่าง          จำนวน     5    คน
        4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จำนวน   15    คน

        5.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 8 คน
   (3.) ระดับการศึกษาของบุคลากร
            - ประถมศึกษา    จำนวน             -    คน
            - มัธยมศึกษา     จำนวน           10    คน
            - อาชีวศึกษา      จำนวน           19    คน
            - ปริญญาตรี       จำนวน           15    คน

ราย ได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2551  มีจำนวนทั้งสิ้น 41,427,560.75 บาท  แยกเป็น
        รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     1,737,846.60    บาท   
        รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ เก็บได้                   17,171,689.99   บาท
        เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    22,518,024.16   บาท
        เงินสะสมของ อบต.(ณ วันที่  30  ก.ย.  51)     21,370,617.32   บาท

 

 


 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน   อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 884196
Coppyright © 2010 www.maesoon.go.th.        Powered By Fangkingdom   โทร. 053 - 883249 www.fangkingdom.com