คำแนะนำการร้องเรียน

   1.ชื่อที่อยู่ของผู้กล่าวหา

   2.ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

   3.ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

   4.บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด
      พร้อมระบุพยานหลักฐานการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด
      อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด

   5.ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้กล่าวหา
      ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียนขอทราบข้อเท็จจริง
      เพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
      อย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุล จริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอ
      ที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

   6.กรุณาลงทะเบียนเป็นผู้กล่าวหา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อกล่าวหา ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
      ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หรือเพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องที่ท่านกล่าวหาร้องเรียน
      ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด และจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

 

ยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์