แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด 200 มิลลิลิตร
       ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการถมดินแปลงที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำห้วยแม่สูนน้อย สายทาง
      บ้านสันมะเฟือง-บ้านธิ หมู่ที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่
      โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565     
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน แบบฐานรากแผ่
      โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
      170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ประกาศเปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า
       2,400 ซีซี ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่สูนน้อย
      เส้นทางบ้านสันมะเฟือง-บ้านธิ ไม่มีทางเท้า หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
      ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว Asphalt Concrete
      หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการปรับปรุงการจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิว Asphalt Concrete
      หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      โครงการอาหารเสริม (นม) ยู.เอส.ที ชนิดจืด ขนาด 200 มิลลิตร
      จำนวน 130 วัน สำหรับนักเรียนในสังกัดสพฐ. ในเขตตำบลแม่สูน
      จำนวน 6 แห่ง ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง
      ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา รางปิด
       ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
      กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
       ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565  
 ประการยกเลิกโครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้ศูนย์บริการ

      และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
      ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 ประกาศเปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย
       ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
       เทคโนโลยีการเกษตรฯ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย
       ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
 ประกาศเปลื่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
       ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6,000 ซีซี
      ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      โครงการก่อสร้างอาคารเมรุ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
      ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้ศูนย์บริการ และ
      ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 1
      โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
      โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า
      โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
      โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.13 บ้านใหม่โป่งผา
      โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า
      ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวหน้ายางถนน
      โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ณ หมู่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563โครงการ
      ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
      ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการก่อสร้าง
      รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 
      และ โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
      งานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one และเครื่องสำรองไฟ
      ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจักซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียน
      คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ
      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
      โครงการ
ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(แบบมีรอยต่อตามยาว) ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
      โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ณ หมู๋ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
      โครงการจัดซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
      ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563