แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวหน้ายางถนน
      โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ณ หมู่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563โครงการ
      ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
      ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการก่อสร้าง
      รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 
      และ โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 63
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
      งานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one และเครื่องสำรองไฟ
      ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจักซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียน
      คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ
      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
      โครงการ
ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(แบบมีรอยต่อตามยาว) ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
      โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ณ หมู๋ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
      โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
      โครงการจัดซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
      ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
      ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563