สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

icon mini1285 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
icon mini1285 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
icon mini1285 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑