งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
icon mini1285 งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
icon mini1285 งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
icon mini1285 งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
icon mini1285 งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
icon mini1285 งบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อมูลรายรับและรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

งบแสดงฐานะการเงินได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
icon mini1285
 งบแสดงฐานะการเงินได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๔
icon mini1285
 งบแสดงฐานะการเงินได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๓
icon mini1285
 งบแสดงฐานะการเงินได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๒
icon mini1285
 งบแสดงฐานะการเงินได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑