icon mini1285 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2565
icon mini1285 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
     ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
     ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (13 สิงหาคม 2564)
icon mini1285 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
icon mini1285
 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (24 กุมภาพันธ์ 2563)
icon mini1285 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

การประชุมสามัญ

icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (23 สิงหาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (6 มิถุนายน 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (23 พฤษภาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (17 มกราคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (6 มกราคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (27 ธันวาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 สิงหาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (24 พฤษภาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (24 กุมภาพันธ์ 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (24 กุมภาพันธ์ 2563)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 ธันวาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 กันยายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (20 สิงหาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (28 เมษายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (24 เมษายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)

การประชุมวิสามัญ

icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (17 มีนาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (19 ธันวาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (30 ตุลาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 (26 ตุลาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 (15 สิงหาคม 2562)