icon mini1285 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ.2566
icon mini1285 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี พ.ศ.2565
icon mini1285 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2565
icon mini1285 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
     ประจำปี พ.ศ.2564
icon mini1285 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
     ประจำปี พ.ศ.2564   
icon mini1285 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (13 สิงหาคม 2564)
icon mini1285 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
icon mini1285
 ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (24 กุมภาพันธ์ 2563)
icon mini1285 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

การประชุมสามัญ

icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (8 มีนาคม 2566)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (24 กุมภาพันธ์ 2566)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (19 ธันวาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (23 สิงหาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 สิงหาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (6 มิถุนายน 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (23 พฤษภาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (17 มกราคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (6 มกราคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (27 ธันวาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 สิงหาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (24 พฤษภาคม 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (24 กุมภาพันธ์ 2564)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (24 กุมภาพันธ์ 2563)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 ธันวาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 กันยายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (20 สิงหาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (10 มิถุนายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (28 เมษายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (24 เมษายน 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (25 กุมภาพันธ์ 2562)

การประชุมวิสามัญ

icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (19 กันยายน 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (29 เมษายน 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (17 มีนาคม 2565)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (19 ธันวาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (30 ตุลาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 (26 ตุลาคม 2562)
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 (15 สิงหาคม 2562)

การประชุมสามัญ

icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมวิสามัญ
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

นัดประชุมสภา

star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภา

star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์

star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
star 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
star ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565