พิมพ์

การประชุมสามัญ
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

 

การประชุมวิสามัญ
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
icon mini1285 บันทึกการประชุมสภางค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน การประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙