star ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

star ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

star การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

star ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพนักงาน

star มาตรการป้องกันการรับสินบน

star มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

star มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต

star รูปการประชุมประจำเดือนพนักงาน

star รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564