star ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

star ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   

star การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

star การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

star ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพนักงาน

star มาตรการป้องกันการรับสินบน  

star มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

star มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

star มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต

star รูปการประชุมประจำเดือนพนักงาน   

star รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

star รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

star รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564