icon mini1285 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
icon mini1285 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555
icon mini1285 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"
icon mini1285 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ
icon mini1285 การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 

icon mini1285 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
icon mini1285 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
icon mini1285 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560