icon mini1285 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
icon mini1285 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555
icon mini1285 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"
icon mini1285 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามกรณีศึกษา 17 ข้อ
icon mini1285 การยื่นเรื่องและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
icon mini1285 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 

icon mini1285 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
icon mini1285 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
icon mini1285 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
icon mini1285 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563
icon mini1285 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
     ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ
icon mini1285 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
     ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2564
icon mini1285 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง
icon mini1285 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
icon mini1285 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
icon mini1285 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง
     สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564   
icon mini1285 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
icon mini1285 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
      ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564   
icon mini1285 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
     ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 
icon mini1285 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
icon mini1285 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ