ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนมกราคม 2566 )
star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2566 )
star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนมีนาคม 2566 )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนพฤศจิกายน 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนธันวาคม 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนมกราคม 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนมีนาคม 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนเมษายน 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนพฤษภาคม 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนมิถุนายน 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนกรกฎาคม 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนสิงหาคม 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนกันยายน 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนตุลาคม 2565 ) 

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนพฤศจิกายน 2565 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ( เดือนธันวาคม 2565 )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนเมษายน 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนพฤษภาคม 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนมิถุนายน 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนกรกฎาคม 2564 )  

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนสิงหาคม 2564 )

star รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ( เดือนกันยายน 2564 )