star รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
      และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
star รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
star
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
star
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563