star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษจิกายน 2565
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
star บันทึกมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      รับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทน  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
star คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
      สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
star คำสั้งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      ปฏิบัติราชการแทน ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในกองช่าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ระดับองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกองการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งยกเลิกและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
star คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
      สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
star
 คำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      รับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทน  ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
star คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
star คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559