ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565
 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(2564-2566)
 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2566)
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (2564-2566)  
 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) 
 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
     และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ (2564-2566)