ประชาสมพนธการเลอกตง

star ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
star
 แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง
star แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
star
 ดาวน์โหลดใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
star ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
star
 ดาวน์โหลดหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง               
star หลังฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
star หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
       สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
star แนวทางในการหาเสียงและรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
star คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
       สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
star คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
star ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขอผู้สมัครรับเลือกตั้ง
      สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
star ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
star ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
star ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน
       ตำบลแม่สูน

star แบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
star โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
      ของ อบต.
star ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและ
      ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

star รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
      อบจ. เทศบาล และอบต.(ใหม่) การปรับปรุงระดับตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ใหม่) เทคนิคการเขียน
      ผลงานและวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ใหม่)" นางรุ่งรัตน์ กันทวงศ์
star รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
      ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอลงกรณ์ อารามกูล
star รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61
      นายพรชัย ใจยะ
star รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61
      นางสาวกวินนุช มณีวรรณ์
star รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นางสาวปราณี วงค์ตา
star รายงานสรุป โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตำบลแม่สูน
star รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สูน