รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

star รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

star สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

star ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเภทการจัดหา ซื้อ

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเภทการจัดหา จ้างก่อสร้าง

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา จ้างก่อสร้าง

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา เช่า

star รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหาเฉพาะเจาะจง ประเภทการจัดหา ซื้อ