ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
     จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประกาศกิจการในข้อบัญญัติ อบต.แม่สูน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
     ต่างสายงานจากสายงานทั่วไปให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     (2561-2563)ฉบับปรับปรุงแก้ไขรอบที่ 4 ประกาศเมื่อ 31 ม.ค.2562
สรุปจำนวนการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ประกาศเมื่อ 10 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา
 ประกาศเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 27 พ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศเมื่อ 20 พ.ย. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 1 ต.ค. 2561
 สรุปผลประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
      ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)(ฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 9 ส.ค. 2561
 สรุปผลการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายขององค์การบริห่ารส่วนตำบลแ่ม่สูน
      ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค.2561
 ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
      ฉบับที่ 2 ประกาศเมื่อ 31 ก.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 27 มิ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2561

 ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      อบต. แม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 30 พ.ค. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 28 พ.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.แม่สูน
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
      ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2561
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 22 มี.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561
      ประกาศเมื่อวันที่ 14-03-2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      อบต.แม่สูน ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อวันที่ 2-03-2561
 ประชมสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครื่อข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
      พระมหากษัตริย์ 
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      พ.ศ.2540(2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 24-01-2561

 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      พ.ศ.2540(1)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อวันที่ 5-01-2561
 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 28-12-2560
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 28-12-2560
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 18-12-2560
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ของ อบต. แม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 21-11-2560

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน อบต.แม่สูน ประกาศวันที่ 6-10-2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
       ประกาศวันที่ 31-08-2560
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประกาศวันที่ 25-08-2560
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พ.ศ.2560
  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล ของ อบต.แม่สูน
  ประกาศรับสมัครบุคครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/
       พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี ๒๕๖๐
  ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญั   
       ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
       การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับชำระภาษีประจำปี 
       พ.ศ.๒๕๕๘
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง มอบอำนาจของนายกให้รองนายก
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนปฏิบัติราชการแทน
 ประกาศอบต.แม่สูน เรื่อง แนวทางป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
       ส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
       ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
  ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องแสดงสำเนางบแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
       เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
       และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน
       เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
      เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
      (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๖ 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาน
      ผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๖
 
ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศ อบต.แม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
      เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือ
      พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จำนวน ๕ อัตรา ๕ ตำแหน่ง
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๘ สมัยแรก
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประกาศ อบต.แม่สูน เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
      จำนวน ๘๕ รายการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
       และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  เชิญชวนท่องเที่ยวน้ำตกโป่งน้ำดัง และชมดอกกระโถนฤาษี
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
       งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

  อาเซียน คืออะไร เกี่ยวข้องกับเรามากน้อยขนาดไหน "คลิกดูที่นี่เลย"
  ตารางการแข่งขันฟุตบอล ๔ คน "แม่สูน ยี่เป็งสตรีทซอคเกอร์ ครั้งที่ ๑"
  รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๔ คน "แม่สูน ยี่เป็งสตรีทซอคเกอร์ ครั้งที่ ๑"
       ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ ตุลาคม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเชิญชวนประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
       การเกษตร ฯลฯ ไปซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix It Center)
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับชำระภาษีประจำปี 
       พ.ศ.๒๕๕๗
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการกำหนด
       สมัยประชุมสามัญ 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน