ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
      จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
      จำนวน 1 อัตรา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน
      จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง งานส่งเสริมการเกษตร) จำนวน 1 อัตรา
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
 ประกาศหนังสือรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
      จังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566
 ประกาศ การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่ง
      ในสายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566  
 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      หรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566
 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
      ประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วน
      ตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) รูปแบบที่ 4 - 6
      ประชาสัมพันธ์ 
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 รูปแบบ ประชาสัมพันธ์
      ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ
      ทวงถามหนี้และการปล่อยเงินกู้นอกระบบระบาดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
      ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
      ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2566
 ประชาสัมพันธ์สถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้ง
      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566
 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2566

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การของ
      แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็น
      กรณีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
 ประกาศและแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
      ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคา
      ประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
      ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565
 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
      และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
      ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565
 ประกาศการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
      ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
      ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
 ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น
      และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"
      ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
      พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
      ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

      รายละเอียดในลิงค์นี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565
 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
      การสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
      ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน 
      (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของ
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
      (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
      พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

      ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด อบต.แม่สูน
      โทรศัพท์ 053-346333 ต่อ 17 ประก่าศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

 ประกาศคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
 ประกาศการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น
     พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก
     โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง หากพบเห็นให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมในเขตพื้นที่หรือ
     ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1567
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรม
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1567 สายด่วนการแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 24 มีนาคา 2565
ประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก.เชียงใหม่ งดให้บริการ ณ ส.ป.ก.เชียงใหม่
     ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 โดยให้เกษตรกรที่จะมารับบริการ
     ยื่นคำร้องออนไลน์ในเว็บไซต์ ส.ป.ก.เชียงใหม่ http://alro.go.th/th/chiangmai
     หรือเว็บไซต์ http://kumrong.alro.go.th 
ประชาสัมพันธ์ QR CODE สื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
     ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
     กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมาย
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์มาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร พร้อมด้วย
     ประกาศ กกร.ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร
     ประกาศ กกร.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำ
     บัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร
     ประกาศ สกกร.ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
     ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อ
     ผู้ได้รับรางวัลประกวด บทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปราม
     การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ ณ
     วันที่ 26 มกราคม 2565
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ
     และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

ประกาศอำเภอฝางเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนครั้งแรก
     ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วย
     การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประชาสัมพันธ์
     ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
      (SEDZ) โดยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
      การแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
      หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
      มูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศการขอคืนค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
     การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด
     ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ
     ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
      ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
     เหตุอุทกภัย พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือ
     สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดิน
     ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามหนังสือแสดงสิทธิ์ที่
     รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องให้มีการเลือกตั้ง
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ 
     วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องให้มีการเลือกตั้ง
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ 
     วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
     กระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย
     กรณีโรคระบาดในสัตว์ (ด้านการเกษตร) พ.ศ. 2564
     ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 (ฉบับที่ 2)
     ข้อ 8 เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะ (ดีเซล)
     ชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย เป็นรถกระบะเหล็กหนาขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
     และหลังคาโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ 26 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สัมภาษณ์ ภาค ค
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กร
     ที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .....
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน
     ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างกฎหมาย
     ลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
     ของกฎหมาย ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (อัคคีภัย) พ.ศ.2564
     ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education
     ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกัน
     และควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     และด้านสาธารณภัย (อัคคีภัย) พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
     รายละเอียดด้านในลิงค์ ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     กับการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบของ QR Code
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์
     จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
     ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง รายละเอียด
     อยู่ในลิงค์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสำนักปลัดหรือโทร 053-346333 ต่อ 17
     ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ประกาศคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
     ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
     ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
     ภาคความเหมาะสมเฉพาะตำเเหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค.)
     ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
     ประกาศ ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ
     พัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณภัย (อัคคีภัย) พ.ศ.256
     ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง รายละเอียด
     อยู่ในลิงค์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสำนักปลัดหรือโทร 053-346333 ต่อ 17
     ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2)
     ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
     และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
     ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการ
     ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
     แก่เกษตรกร และผู้ยากจน ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้ง
     ไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน มิฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิ
     ในที่ดินตามกฏหมายได้ ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
ประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง
      พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
     วิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563
     ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนและการจัดทำคู่มือ
     สำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ
     อย่างสุจริตโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง
     1 อัตรา ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
     ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
     ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
     และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
     ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
     ต่างประเทศและในประเทศในรูปแบบวิถีใหม่
เผยแพร่เว็บไซต์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
     การทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
     htt://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  (ในวันและเวลาราชการ)
     ณ ห้องงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
กองทุนยุติธรรม ประชาสัมพันธ์เรื่องการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
     ผ่านทาง คิวอาร์โค้ด ที่แนบมานี้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
     ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
     ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประกาศแผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
     ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
     ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)
     ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
     ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
     ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ
     และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
     ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
     ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

 สรุปจำนวนการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
      ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.แม่สูน
     ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
     ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
     ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
      หรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เพื่อติดต่อราชการของ
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนประจำปีงบประมาณ 2563 พนักงาน
     จ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานดับเพลิง ประกาศ ณ
     วันที่ 13 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
     ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
     ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์มาตราการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำป
     พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการ
      จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก
      กักกันคุมไว้สังเกต โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 อำเภอฝาง
      ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
 ประกาศองค์การรบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ
      บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 สรุปผลประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
      ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
      เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธืสอบแข่งขันเพื่อ
      บรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 63
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง กำหนดมาตราฐานป้องกันเหตุ
      รำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 รณรงค์นโยบายปลอดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
 โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (การอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
      ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ปตท. ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 ประกาศรับสมัครบัคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      อบต.แม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
 สรุปสถิติผู้มารับบริการเกี่ยวกับใบอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
 ประกาศบัญชีราชชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.
      แม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อ
      บรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือก
      สรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2563
      ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      (พ.ศ. 2561-2563) ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ประกาศ
      ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
      ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2
      ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
     
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ให้แก่พนักงาน
      เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2562
      ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
      ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
      ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562
 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 สรุปสถิติผู้มารับบริการเกี่ยวกับใบอนุญาติของ อบต.แม่สูน ตั้งแต่เดือน
      มกราคม-พฤษภาคม 2562
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
      ต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
      ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศเมื่อ 4 มิ.ย. 2562
 รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (เด็กและเยาวชน)
 รับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ทั่วไป) , การ
      ประกวดลาบพื้นเมือง , การประกวดส้มตำลีลา (ตำลาว) และการประกวดแม่บ้าน
      ขวัญใจเกษตรกร 
 รับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดพืชผลการเกษตร การประกวดไก่ชน
      ประเภทสวยงาม ในงานวันเกษตรและของดีตำบลแม่สูน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
     จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการประกาศกิจการในข้อบัญญัติ อบต.แม่สูน
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
      ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
      ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
     ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
     ต่างสายงานจากสายงานทั่วไปให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     (2561-2563)ฉบับปรับปรุงแก้ไขรอบที่ 4 ประกาศเมื่อ 31 ม.ค.2562
สรุปจำนวนการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ประกาศเมื่อ 10 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา
 ประกาศเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 27 พ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศเมื่อ 20 พ.ย. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 1 ต.ค. 2561
 สรุปผลประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
      ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)(ฉบับปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม)
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 30 ส.ค. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 9 ส.ค. 2561
 สรุปผลการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายขององค์การบริห่ารส่วนตำบลแ่ม่สูน
      ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค.2561
 ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
      ฉบับที่ 2 ประกาศเมื่อ 31 ก.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 27 มิ.ย. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ประกาศเมื่อ 15 มิ.ย. 2561

 ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      อบต. แม่สูน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 30 พ.ค. 2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อ 28 พ.ค. 2561
 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.แม่สูน
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
      ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2561
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อ 22 มี.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561
      ประกาศเมื่อวันที่ 14-03-2561
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      อบต.แม่สูน ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศเมื่อวันที่ 2-03-2561
 ประชมสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครื่อข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
      พระมหากษัตริย์ 
 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      พ.ศ.2540(2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 24-01-2561

 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
      พ.ศ.2540(1)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเมื่อวันที่ 5-01-2561
 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 ประกาศเมื่อ 28-12-2560
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 28-12-2560
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
      ประกาศเมื่อวันที่ 18-12-2560
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ของ อบต. แม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 21-11-2560
 รายงายผลการพิจารณาทบทวนภารกิจของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
      เพื่อนำไปปรับภารกิจในการปฎิบัติงานในปีงบปรมาณ 2561 ประกาศ 25 ต.ค. 60

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน อบต.แม่สูน ประกาศวันที่ 6-10-2560
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
       ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศวันที่ 28-09-2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.แม่สูน
       ประกาศวันที่ 31-08-2560
  ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประกาศวันที่ 25-08-2560
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พ.ศ.2560
  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล ของ อบต.แม่สูน
  ประกาศรับสมัครบุคครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/
       พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี ๒๕๖๐
  ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญั   
       ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
       การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับชำระภาษีประจำปี 
       พ.ศ.๒๕๕๘
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง มอบอำนาจของนายกให้รองนายก
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนปฏิบัติราชการแทน
 ประกาศอบต.แม่สูน เรื่อง แนวทางป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
      ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
       ส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง
       ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
  ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๘
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๘
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องแสดงสำเนางบแสดงฐานะการเงิน
      และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
       เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหาร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
       และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน
       เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
      เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
      (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๖ 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๘
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาน
      ผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๖
 
ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘

 ประกาศ อบต.แม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
      เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือ
      พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จำนวน ๕ อัตรา ๕ ตำแหน่ง
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประชาสัมพันธ์กาหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
      สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๘ สมัยแรก
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘
 ประกาศ อบต.แม่สูน เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
      จำนวน ๘๕ รายการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา
       และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  เชิญชวนท่องเที่ยวน้ำตกโป่งน้ำดัง และชมดอกกระโถนฤาษี
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี
       งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

  อาเซียน คืออะไร เกี่ยวข้องกับเรามากน้อยขนาดไหน "คลิกดูที่นี่เลย"
  ตารางการแข่งขันฟุตบอล ๔ คน "แม่สูน ยี่เป็งสตรีทซอคเกอร์ ครั้งที่ ๑"
  รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๔ คน "แม่สูน ยี่เป็งสตรีทซอคเกอร์ ครั้งที่ ๑"
       ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ ตุลาคม
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเชิญชวนประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ
       การเกษตร ฯลฯ ไปซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix It Center)
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและรับชำระภาษีประจำปี 
       พ.ศ.๒๕๕๗
  ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการกำหนด
       สมัยประชุมสามัญ 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน