icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding)  ประกาศ ณ 25 ธันวาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) ฉบับจริง ประกาศ ณ 15 ธันวาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
     ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2663
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
     ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2663

icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) ฉบับร่าง ประกาศ ณ 7 ธันวาคม 2563
icon mini1285 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
     ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ 16 
     บ้านหนองยาวใต้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ 10 
     บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
icon mini1285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
     ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
icon mini1285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
     ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
 

icon mini1285 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563
     ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
     ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง
     (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) ฉบับจริง ประกาศ ณ 15 กันยายน 2563
icon mini1285
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
     การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประกาศ ณ 8 กันยายน 2563 
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
     ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) ฉบับร่าง ประกาศ ณ 8 กันยายน 2563
icon mini1285
 เปลื่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 63
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
     ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ณ หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ณ หมู่ที่ 12
     บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก
     ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
     ณ หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์
     ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิว ASPHAL CONCRETE ณ หมู่ที่ 15
     บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิว ASPHAL CONCRETE 
     ณ หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ 
     หมู่ที่ 8 บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. ณ หมู่ที่ 14
     บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อ
     ตามยาว) ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวคอนกรีต
     ณ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 14 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิว
     ASPHAL CONCRETE ณ หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ
     ณ 22 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิว
     ASPHAL CONCRETE ณ หมู่ที่ 14 บ้านสันคิพัฒนา ประกาศ
     ณ 22 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
     ไม่มีไหล่ทาง ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2563

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ชนิดรางตื้น ณ หมู่ที่ 5
     บ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย
     ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 15
     บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ
     หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
     ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ
     หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ
     หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ
     หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ
     หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 11
     บ้านสันป่าเกี๊ยะ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3
     บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบมีรายต่อตามยาว หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

icon mini1285 สัญญาตกลงซื้อขายชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ
     ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563
icon mini1285
 สัญญาโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งตำบลแม่สูน หมู่ที่ 3
     บ้านแม่สูนน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 63
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาว
     หมู่ที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างทำงานปรับปรุงผิดลาดยาง โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE
     ณ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
     บ้านต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 10
     บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ บ้านสันมะม่วง
     หมู่ 12 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน บ้านหนองยาวใต้
     หมู่ที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาตกลงซื้อขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผล ระบบ
     คอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างทำงาน โครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่
     ตำบลแม่สูน ณ หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
     ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่
     ตำบลแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 และบ้านสันดินแดง หมู่ที่ 9 ประกาศ ณ
     วันที่ 17 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
     ภัยแล้งพื้นที่ตำบลแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 และบ้านสันดินแดง หมู่ที่ 9
     ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
     พื้นที่ตำบลแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 และบ้านสันดินแดง หมู่ที่ 9 ประกาศ
     ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
     ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
     หมู่ที่ 17 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ประกาศ
     ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
     หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
     หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ณ บ้านปางสัก หมู่ที่ 2 ประกาศ
     ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 6
     บ้านต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
     บ้านหนองยาวเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน
     6 ล้อ ด้วยวิธี e-bidding ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันดินแดง
     หมู่ที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่10
     บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน ณ บ้านสันมะม่วง
     หมู่ที่ 12 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
     พร้อมหลังคาอลูมิเนียม ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ
     หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน
     หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิว
     ลาดยาง โดยการเสริม ASPHALT CONCRETE ณ บ้านใหม่โป่งผา
     ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2
     บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปางสัก
     หมู่ที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่16
     บ้านหนองยาวใต้ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16
     บ้านหนองยาวใต้ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิด ก-30 ณ บ้านหนองยาวใต้
     หมู่ที่ 16 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
     ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 ประกาศ
     ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ
     จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญา
     หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 63
     ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
     ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
icon mini1285
 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ
     ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวลาดยาง
     โดยการเสริม ASPHALT CONCRETE ณ บ้านใหม่โป่งผา
     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2     
     บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2     
     บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวลาดยาง โดยการเสริม
     ASPHALT CONCRETE ณ บ้านใหม่โป่งผา ประกาศ
     ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวหน้ายางถนน
     โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ณ บ้านใหม่โป่งผา
     ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
     สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 คอมพิวเตอร์ all in one และเครื่อง
     สำรองไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10
     บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
     บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 9
     บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563โครงการ
     ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการก่อสร้าง
     รางระบายน้ำหมู่ที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
     ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

icon mini1285 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10
     และ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. 63

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
     แบบอัดท้าย ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ
     อัดท้าย ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
     ประมวลผล คอมพิวเตอร์(All In One) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการ
     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

icon mini1285 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
     ประมวลผล คอมพิวเตอร์(All In One) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการ
     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
     ประมวลผล คอมพิวเตอร์(All In One) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการ
     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
icon mini1285
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วย
     วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4
     บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประกาศ
     ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ
     โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2563
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาจ้าง
     ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 
     บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาจ้าง
     ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
(แบบมีรอยต่อตามยาว)
     ณ บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

icon mini1285
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
     ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

icon mini1285 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
     งานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one และเครื่องสำรองไฟ
     ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285
 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจักซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียน
     คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน 
     ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) ณ บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ. 63
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4
     บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) ณ บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563
icon mini1285 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ
     ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

icon mini1285 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ
     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)และโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประกาศ ณ
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
     ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
icon mini1285 ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการ
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
icon mini1285
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของ
     สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562)
     ของ อบต.แม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2562
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ 
     วันที่ 11 ธันวาคม 2562
icon mini1285 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ 
     วันที่ 3 ธันวาคม 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน แบบมีรอยต่อตามยาว
     ณ หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์
     ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดิน นส.3 เลขที่ 278 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตาราวา
     หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ 21 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างโครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
     หมู่ที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง นนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)
     หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ 15 พฤศจิกายน 2562

icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)
     หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ 15 พฤศจิกายน 2562

icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
     หมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)หมู่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย. 62
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 8
     บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

icon mini1285 สัญญาจ้างซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการลงหินคลุก
     พร้อมปรับเกลี่ยถนน จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย. 62
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ
     โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน
     โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลแม่สูน
     ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง นนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ 11 พฤศจิกายน 62

icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ 11 พฤศจิกายน 62
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ 8 พฤศจิกายน 62
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ 8 พฤศจิกายน 62
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
     (แบบมีรอยต่อตามยาว) ณ หมู่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 62
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 8
     บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ
     โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน
     โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลแม่สูน
     ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
icon mini1285 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน ของ     
     องค์การบริการส่วนตำบลแม่สูน ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ
     ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
     ประจำไตรมาสที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 11 
     บ้านสันป่าเกี๊ยะ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 15
     บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 6 บ้าน
     ต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.
     ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 11
     บ้านสันป่าเกี๊ยะ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 6
     บ้านต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 15
     บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 6 บ้าน
     ต้นส้าน ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 14 
     บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2562

icon mini1285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
     ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
icon mini1285สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 2 
     บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3 
     บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562

icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 14 
     บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการซ้อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างราง
     
ระบายน้ำย่านชุมชน หมู่14 บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมูที่ 15
     บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 14
     บ้านสันติพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3
     บ้านแม่สูนน้อย ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 2
     บ้านปางสัก ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 16
     บ้านหนองยาวใต้
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย PARA 
     ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย แอสฟัลต์
     คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ 
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย PARA 
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 16
     บ้านหนองยาวใต้ ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิว
     ด้วย PARA ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย 
     แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย
     PARA ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 13
     บ้านใหม่โป่งผา
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4
     บ้านสันป่าแดง
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย PARA
     ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย
     แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เสริมผิวด้วย PARA
     ณ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
icon mini1285 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 7
     บ้านหนองยาว ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 16
     บ้านหนองยาวใต้ ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
icon mini1285 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 12 
     บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 8 
     บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
    หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
    ประจำไตรมาสที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ณ หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
     ณ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน
     ณ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอกลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน
     ณ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 8
     บ้านนิคมเพชรไพฑูรย์ ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 12
     บ้านสันมะม่วง ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 13
     บ้านใหม่โป่งผา ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
icon mini1285 ประกาศรารากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 4
     บ้านสันป่าแดง ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง
icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่องการกำหนดอายุการใช้งาน และ
     อัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

icon mini1285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่าน
     ชุมชน 
หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
icon mini1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่าน
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
icon mini1285
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน
หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
icon mini1285ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน
หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่15 
ณ บ้านใหม่ชัยเกษม
icon mini1285
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อ) หมู่ 12 ณ บ้านสันมะม่วง
icon mini1285สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 
ณ บ้านหนองยาว
icon mini1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อ) หมู่ 12 ณ บ้านสันมะม่วง ประกาศเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 15 ณ บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 7 ณ บ้านหนองยาว ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน(แบบมีรอยต่อ) หมู่ 12 ณ บ้านสันมะม่วง ประกาศเมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
ณ บ้านหนองยาว ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
icon mini1285
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15
ณ บ้านใหม่ชัยเกษม ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

icon mini1285 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อตามยาว
     ณ หมู่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแบบไม่มีรอยต่อตาม
     ยาว ณ หมู่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมท่อหลอดเหลี่ยม ชนิดช่อง
     เดียว แบบ RIGID FRAME ณ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างท้อหลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด
     หลายช่อง แบบ RIDGID FRAME จำนวน 2 ช่อง ณ หมู่ 1
     บ้านแม่สูนหลวง ตำบลแม่สูน
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และท่อหลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด
     หลายช่อง แบบ RIDGID FRAME ณ หมู่ 2 บ้านปางสัก
icon mini1285
 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ชนิดรางริน
     ณ หมู่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่สูน
icon mini1285
 สัญญาจ้่างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 16
icon mini1285
 สัญญาจ้่างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน หมู่ 13
icon mini1285
 สัญญาจ้่างก่อสร้างรางระบายน้ำ ย่านชุมชน หมู่ที่ 5
icon mini1285
 สัญญาจ้่างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน หมู่ที่ 8
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนน คสล.และท้อหลอดเหลี่ยม
     คสล. ชนิดหลายช่องแบบ RIGID FRAM หมู่ 2
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม
     คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง หมู่ 1
icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
     แบบไม่มีรอยต่อตามยาว ณ หมู่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
     แบบมีรอยต่อตามยาว ณ หมู่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน
     หมู่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน
     หมู่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์ 
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน
     หมู่ 16 บ้านหนองยาวใต้ 
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนน คสล. พร้อมท่อหลอดเหลี่ยม
     คสล. ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน
     ณ หมู่ 5 บ้านล้องอ้อ
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีต
     หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
     
ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหลายช่องแบบ RIGID
     
FRAME ณ บ้านปางสัก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สูน
icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อหลอดเหลี่ยม
     คสล. ชนิดท่อเดี่ยว แบบ RIGID FRAME ณ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ชนิดรางริน ณ หมู่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ชนิดหลายช่อง แบบ RIGID FRAME ณ บ้านแม่สูนหลวง หมู่ 1
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ 17
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     แบบไม่มีรอยต่อ ภายในหมู่บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ 17
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ชนิดรางริน ณ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา ตำบลแม่สูน
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ย่านชุมชน
     หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ ตำบลแม่สูน

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกริตเสริมเหล็ก
     ณ ชุมชนบ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกริตเสริมเหล็ก
     ณ ชุมชนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5
icon mini1285
 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญ
     ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
     กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
     170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
icon mini1285
 ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
icon mini1285
 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
     กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
     170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน คุณภาพแห่งการเรียนรู้
     ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับ
     โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (สพป.)
icon mini1285
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
     ประจำปีงบประมาณ 2562

icon mini1285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ณ บ้านสันมะม่วง หมู่ที่ 12
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
     เสริมเหล็ก ณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะม่วง
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะม่วง
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคออนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน
     ชนิด ก-30 และชนิด ข-30 ณ บ้านหนองยาว
icon mini1285
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon mini1285
 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน
     ชนิด ก-30 และ ชนิด ข-30 ณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7

icon mini1285 สัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

icon mini1285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าสระเก็บน้ำหนองเขียว(ปปช.1)
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
     ประกาศเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 61
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคา
     อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61
icon mini1285
 ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
     ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61
icon mini1285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
     ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)


icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แม่สูน และ
     อาคารประกอบ ณ บ้านแม่สูนหลวง ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61
icon mini1285
 ประกาศประมาณราคาก่อสร้างโครงการสร้างอาคารสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน
     ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 2 หลัง และขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20
     เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับพื้นที่ 580 ตารางเมตร ณ บ้านแม่สูนหลวง
icon mini1285
 ประกาศประมาณราคาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้สารพลัง
     สร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ณ บ้านแม่สูนหลวง
icon mini1285
 ประกาศประมาณราคาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ
     อบต.แม่สูน และอาคารประกอบ ณ บ้านแม่สูนหลวง
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
     แบบตอกเสาเข็ม ประกาศเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2561
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
     ตามแบบมาตราฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2561

icon mini1285 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
icon mini1285
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
     และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่สูน ประกาศเมื่อ 1-2-2561
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
     ผู้สูงอายุตำบลแม่สูน ประกาศเมื่อ 22-1-2561
icon mini1285
 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
     แบบตอกเสาเข็ม ประกาศเมื่อ 17-1-2561
icon mini1285
 ประกาศการขายพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายแล้ว เสื่อมสภาพ
     และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป ประกาศเมื่อ 27-12-2560
icon mini1285
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเข็ม
     (รหัส สน.ศท.412) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 22-12-2560
icon mini1285
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
     4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) ประกาศเมื่อ 15-12-2560

icon mini1285ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ณ หมู่ 3 ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon mini1285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)
ณ หมู่ 9 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
icon mini1285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ณ หมู่ 8 ,หมู่13 
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบรูปรายการละเอียดของ อบต.แม่สูน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon mini1285ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
     คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon mini1285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก ไม่มีไหล่ทาง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon mini1285
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อความยาว) ณ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สูน
     อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
icon mini1285
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
     เสริมเหล็ก ภานในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อความยาว) ณ หมู่ที่ 9  ตำบลแม่สูน  
     อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์(e-bidding)
icon mini1285
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
     คอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
     จังหวัดเชียงใหม่ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.แม่สูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
     ทรอนอกส์(e-bidding)
icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
     คอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์(e-bidding)
icon mini1285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
     จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon mini1285
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
icon mini1285
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
      - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
      - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
icon mini1285
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
      - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 13
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเลริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
icon mini1285
 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
      - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
      - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

     สายทางบ้านสันมะม่วง ถึง บ้านแม่สูนน้อย 23/08/60
icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     สายทางบ้านล้องอ้อ ถึง บ้านใหม่ชัยเกษม 23/08/60
icon mini1285 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ # ประกาศ ณ 18/08/60
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1
     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
icon mini1285 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ #ประกาศ ณ 16/08/60
icon mini1285 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ รางระบายน้ำหมู่ที่ 3,10
icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์อาคารจักรพรรดิ์
 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะเหล็ก
     หนาอย่างดีขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต และหลังคาโดยสาร ที่นั้ง 3 แถว
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้อง
     ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
     ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารที่ทำการ อบต.แม่สูน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
     ต่อเติมอาคารอำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5
 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างลานพืชผลทางการเกษตร กว้าง 20 เมตร ยาว 130 เมตร
     ณ บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อ
     รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
     ก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5
 เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
     แม่สูนน้อย
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารจักรพรรดิ์ อบต.แม่สูน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปา
     หมูบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
     จำนวน 2 โครงการ
     1.โครงการสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสันติพัฒนา หมู่ 14
     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ 17
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
     จำนวน 3 โครงการ
     1.โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนเรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านปางสัก หมู่ 2
     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านล้องอ้อ หมู่ 5
     3.โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนเรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองยาวใต้ หมู่ 16
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคา
     จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เรื่อง ประกาศสอบราคา
     จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
     แบบดับเบิ้ลแคบ
 เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอก
     อ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง โครงการก่อสร้าง
     ระบบประปาหมูบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านสันมะเฟือง
     หมู่ที่ 10
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา

     ก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
     1.โครงการสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา
     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวเหนือ 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ครั้งที่ 2
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
     ก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
     1.โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนเรีตเสริมเหล็กบ้านปางสัก
        หมู่ 2
     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านล้องอ้อ หมู่ 5
     3.โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนเรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวใต้
        หมู่ 16
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสามแจ่ง
     พื้นที่ 19,900 ตารางเมตร ณ บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 11
     ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ
     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่สูนน้อย 
     หมู่ที่ 3
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
     ก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
     1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
        แบบรางปิด หมู่ที่ 6
     2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
        แบบรางปิด หมู่ที่ 9
     3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
     4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์
     ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๒)
 ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง)
     ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เรื่อง ประกาสอบราคาจัดซื้อหินคลุก
     เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาดเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล
     ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อนสองล้อ
     เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสามแจ่ง
     พื้นที่ 19,900 ตารางเมตรณ บ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 11
     ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
     โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
     ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วและ
     ประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วและ
     ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ ๓
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครั้งที่ ๒
 ยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
     ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง
     และ แม่สูนน้อย

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องปฏิบัติการ
     ทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
     เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
     ณ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่๕ 
ตำบลแม่สูน
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
     บ้านล้องอ้อ ณ บ้านล้องอ้อ 
หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สูน
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงาน
     องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูน
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
     ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่โป่งผา
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่ ๔,๑๘๐ ตารางเมตร
     ณ บ้านแม่สูนหลวง

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารจักรพรรดิ อบต.แม่สูน
     ณ บ้านแม่สูนหลวง
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ขนาด ๕๑-๘๐ คน 
(สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗
     ตำบลแม่สูน
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารจักรพรรดิ อบต.แม่สูน
     ณ บ้านแม่สูนหลวง