icon mini1285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว
    PARA Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-08 สายทาง
บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3-บ้านไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่คะ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565
icon mini1285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว
PARA Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-04 สายทาง
บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1-บ้านหนวกบวกช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่คะ
(องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565
icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว PARA Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-04 สายทาง บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1-บ้านหนวกบวกช้าง
หมู่ที่ 13 ตำบลแม่คะ(องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการเสริมผิว PARA Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-08 สายทาง สายบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 12
ตำบลแม่คะ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
icon mini1285ประกาศแบบร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว PARA Asphaltic
Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-08 สายทางสายบ้านป่าแงะ
 หมู่ที่ 3 - บ้านไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่คะ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
icon mini1285ประกาศแบบร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว PARA Asphaltic
Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-04 สายทาง บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1
- บ้านหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่คะ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

icon mini1285ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว
Para Aspraltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-08 สายทางบ้านป่าแงะ
 หมู่ที่ 3- บ้านไร่ หมู่ที่ 12 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
icon mini1285ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิว Para Aspraltic Concrete รหัสทางหลวง
ท้องถิ่นชม.ถ.157-04 สายทางบ้านแม่คะ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบวกช้าง  หมู่ที่ 13 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565
icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยแม่ป่าไผ่
สายบ้านไร่ หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-binding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ
แม่ป่าไผ่งานเทคอนกรีตทำคันน้ำล้น พร้อมเสริมคันดิน บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-binding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง
บริเวณหลังวัดเชียงยืน บ้านห้วยไคร้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
งานวางกล่องเกเบี้ยน บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-binding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
icon mini1285ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ป่าไผ่ งานเทคอนกรีตทำคันน้ำล้น
พร้อมเสริมคันดิน บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
icon mini1285ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังวัดเชียงยืน บ้านห้วยไคร้
หมู่ที่ 5 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
icon mini1285ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยแม่ป่าไผ่ สายบ้านไร่ หมู่ที่ 12
เชื่อมบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565
icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านธิ หมู่ที่ 8 เชื่อมวัดดอยเวียงน้อยบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11
ตำบลแม่คะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารป้องกัน
     และบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำห้วยไคร้
     บ้านปางปอย หมู่ที่ 9 (ทดแทนสะพานที่เสียหายจากอุทกภัย)
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

icon mini1285ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
     ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูง
     ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
     ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย
     ชม.ถ. ๑๕๗-๐๔(สายบ้านแม่คะ – บ้านหนองบวกช้าง) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คะ 
     ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล บ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๓
     และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     (e-bidding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นอ้อมหมู่บ้าน ถึง สระน้ำหมู่บ้าน
     บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ห้วยทรายขาวซอยประปาหมู่บ้าน
     บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ป่าไผ่
     หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล.
     และปรับปรุงเปลี่ยนฝารางขุดลอกดินทราย บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนภายในองค์การบริหารส่วน
     ตำบลแม่คะบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11
     เชื่อมบ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่15 พร้อมทางเชื่อม บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งนานายเลิศ ไคร้หมู
     เขตติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านไร่ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประก่าศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
     หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) 
     ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า
     ขนาด 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

icon mini1285 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
     Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.157-03
     สายบ้านหนองบวกช้าง-บ้านหนองฮ่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

icon mini1285 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
     ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาด 150 แรงม้า
     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคน 2562

icon mini1285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ป่าไผ่ งานเทคอนกรีตทำคันน้ำล้น
     พร้อมเสริมคันดิน บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ)
     ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
icon mini1285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่ง บริเวณหลังวัดเชียงยืน บ้านห้วยไคร้
     หมู่ที่ 5 (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ) ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565