สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


            เราเริ่มรู้จักคำว่าบ้านแม่สูนในสมัยเจ้าของสุริโยยศอยู่เมืองฝาง พ.ศ.๒๓๒๔ ตามบันทึกใบลานของพระเจ้าหลวงเมืองฝาง ซึ่งพ่อหลวงสุวรรณมนูญหลวงรักษา เก็บรักษาเอาไว้ และต่อมาเมื่อเจ้าหลวงมหาวงษ์ บ้านห้วยน้ำริน แขวงสะลวงเดินทางมารับตำแหน่งเจ้าหลวงเมืองฝางแทนเจ้าหลวงสุริโยยศได้สร้างถนนสายแรกของเมืองฝาง จากตัวเมืองฝางมาสิ้นสุดที่บ้านแม่สูน และมีการจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี ต้อนรับเจ้ามหาวงษ์ที่บ้านแม่สูนจึงเคลื่อนขบวนไพร่พลบริวาร และครอบครัวเข้าสู่เมืองฝาง ต่อมาเจ้าหลวงมหาวงษ์ได้ยกฐานะชุมชนต่าง ๆ เป็นแคว้นรอบ ๆ เมืองฝางตั้งแคว้นในเวียง แคว้นแม่สาว แคว้นแม่นาวาง แคว้นแม่สูน แคว้นแม่งอน แคว้นแม่ทะลบ เราจึงรู้จักบ้านแม่สูนในฐานะแคว้น ครั้นต่อมาในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่จากหัวเมืองเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แคว้นแม่สูนก็ยกฐานะเป็นตำบล พ่อแคว้นก็เปลี่ยนมาเป็นกำนัน ซึ่งขุนบริหารทวยชนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคนแรก ต่อมาตำบลแม่สูน ได้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลแม่สูน และ ตำบลแม่คะ

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน หมู่ที่ ๑ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗ ระยะทาง ๑๓๔ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอฝาง (ทางทิศใต้ ห่างจากอำเภอฝาง) เป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร

อาณาเขต
            ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ                   เขตตำบลสันทราย 
            ทิศใต้                         ติดต่อกับ                   เขตตำบลแม่ข่า และเขตตำบลแม่งอน 
            ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ                   เขตตำบลแม่คะ
            ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ                   เขตตำบลม่อนปิ่น และเขตตำบลแม่งอน 

พื้นที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๖,๘๗๕ ไร่

Untitled
ภูมิประเทศ
            จากพื้นที่ทั้งหมด ๗๕ ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๔๘๒ เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน ๒ สาย คือ แม่น้ำฝาง ไหลจาก ทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และเม่น้ำเม่งอนไหลจากทางตะวันตกไปทางตะวันออก มีอ่างเก็บน้ำขนาดปานกลางคืออ่างเก็บน้ำแม่สูนน้อย

เขตการปกครอง
            องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประกอบด้วยพื้นที่การปกครองครอบคลุมจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่
            หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สูนหลวง          มีนายพลอย          วงค์ร้อย            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๒ บ้านปางสัก                มีนายชวน             สักออน             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สูนน้อย           มีนายเจริญ           วงค์มหาวรรณ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าแดง            มีนายรุ่งธนทรัพย์    หลวงยานะ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๕ บ้านล้องอ้อ                 มีนายมนเทียร        สิทธิ                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๖ บ้านต้นส้าน                มีนายศรีวรรณ        อินทรีพงษ์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยาว            มีนายสมพงษ์         วงค์แข็ง            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๘ บ้านเพชรไพฑูรย์         มีนายสิทธาภัร        ถาคำวงศ์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๙ บ้านสันดินแดง            มีนายมาโนช          ท้าวคำ             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันมะเฟือง          มีนายทักษิณ          ชุ่มฝน              เป็นผู้ใหญ่บ้าน และ กำนัน
            หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าเกี๊ยะ         มีนายอนงค์            ธิยศ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันมะม่วง           มีนายเรืองศักดิ์       อุตรสุข            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่โป่งผา         มีนายเรืองชัย         อินทจักร์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติพัฒนา         มีนายสนั่น             ซีคำ                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่ชัยเกษม       มีนายยงยุทธ         ขัติศรี              เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองยาวใต้        มีนายจำนงค์         ปินตา             เป็นผู้ใหญ่บ้าน
            หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองยาวเหนือ    มีนายอรุณ           ซองซะลัย        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ด้านการศึกษาและศาสนา
            โรงเรียน
            ๑. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง
                        - โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ ๑๓
                        - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ ๕
                        - โรงเรียนบ้านต้นส้าน หมู่ที่ ๖ 
                        - โรงเรียนบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗
            ๒. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๓ แห่ง
                        - โรงเรียนชุนชนบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑
                        - โรงเรียนบ้านปางสัก หมู่ที่ ๒
                        - โรงเรียนบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ ๔
            ๓. อาชีวศึกษา
                        - วิทยาลัยการอาชีพฝาง
            ๔. โรงเรียนเอกชน ๑ แห่ง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ ๓
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ ๔
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน หมู่ที่ ๖
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดหนองยาว หมู่ที่ ๗
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง หมู่ที่ ๑๒
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ ๑๔

            สถาบันทางศาสนา
                        - วัดแม่สูนหลวง  หมู่ที่ ๑ บ้านแม่สูนหลวง
                        - วัดเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านปางสัก
                        - วัดวิเวกการาม หมู่ที่ ๓ บ้านแม่สูนน้อย
                        - วัดสันปูเลย หมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าแดง
                        - วัดชัยเกษม หมู่ที่ ๖ บ้านต้นส้าน
                        - วัดหนองยาว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองยาว
                        - วัดล้องอ้อ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสันติพัฒนา
                        - สำนักสงฆ์สันดินแดง หมู่ที่ ๙ บ้านสันดินแดง
                        - สำนักสงฆ์สันป่าฮัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าเกี๊ยะ
                        - คริสตจักรบ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ ๘ บ้านเพชรไพฑูรย์
                        - คริสตจักรบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ ๕ บ้านล้องอ้อ
                        - คริสเตียนเปาโล หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองยาวเหนือ

ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
            

ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่  จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  
ชาย หญิง รวม
บ้านแม่สูนหลวง ๗๓๐ ๙๖๔ ๙๓๑ ๑,๘๙๕
บ้านปางสัก ๔๑๐ ๔๑๕ ๔๒๒ ๘๓๗
บ้านแม่สูนน้อย ๖๐๔ ๘๐๐ ๖๙๒ ๑,๔๙๒
บ้านสันป่าแดง ๔  ๓๓๖ ๕๗๑ ๕๖๕ ๑,๑๓๖
บ้านล้องอ้อ ๒๔๓ ๓๐๐ ๒๙๑ ๕๙๑
บ้านต้นส้าน ๒๙๓ ๔๖๔ ๔๘๘ ๙๕๒
บ้านหนองยาว ๔๙๙ ๖๑๘ ๖๒๖ ๑,๒๔๔
บ้านเพชรไพฑูรย์ ๗๗ ๗๘ ๙๗ ๑๗๕
บ้านสันดินแดง ๔๔๒ ๖๕๖ ๖๕๔ ๑,๓๑๐
บ้านสันมะเฟือง ๑๐ ๔๖๘ ๕๐๓ ๕๖๕ ๑,๐๖๘
บ้านสันป่าเกี๊ยะ ๑๑ ๒๘๓ ๔๐๒ ๓๙๒ ๗๙๔
บ้านสันมะม่วง ๑๒ ๑๘๑  ๒๔๓ ๒๑๙  ๔๖๒
บ้านใหม่โป่งผา ๑๓ ๑๔๕  ๒๒๑ ๒๒๘  ๔๔๙ 
บ้านสันติพัฒนา ๑๔ ๒๐๒  ๒๗๙ ๓๐๐  ๕๗๙ 
บ้านใหม่ชัยเกษม ๑๕ ๑๗๓  ๒๔๖ ๒๓๗  ๔๘๓ 
บ้านหนองยาวใต้ ๑๖ ๒๐๓  ๒๐๒ ๒๓๒  ๔๓๔ 
บ้านหนองยาวเหนือ ๑๗ ๑๘๖  ๒๒๕ ๒๕๕  ๔๘๐ 
รวม    ๕,๔๗๕  ๗,๑๘๗ ๗,๑๙๔  ๑๔,๓๘๑ 
* ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙