star ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

star คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

star คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564

star ประกาศการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

star ตารางแสดงผลของมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

star คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565  

star รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ระยะ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565)