star ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

     ข้อมูลพื้นฐาน

           o1 โครงสร้าง

           o2 ข้อมูลผู้บริหาร

           o3 อำนาจหน้าที่

           o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

           o5 ข้อมูลการติดต่อ

           o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      การประชาสัมพันธ์

           o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

    > การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           o8 Q&A

           o9 Social Network

star ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

           o10 แผนดำเนินงานประจำปี

           o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

           o12 รายงานผลดำเนินงานประจำปี

    > การปฏิบัติงาน

           o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

           o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

           o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

           o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

           o17 E-Service