9 1  
    นายสมเกียรติ์  วงค์ตา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 
17 4 1
นายสมเพชร  แก้วคำมูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
    นายนพดล  วรรณดี   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
ม.1 ม.2 ม.3 ม.5
นายกฤษณ์ฐนิต  คำแสน
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑
นางอรทัย  สิทธิราช
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๒
นายสุรัตน์  ศรีสิงห์
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๓
นายถนอม  แสงมุกดา
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๕
ม.6 
ม.7
ม.8 ม.10
นายอรรถกร  ดิโพ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๖
นางสาวสำรวย  โปธิ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๗
นายสุรินทร์  หงษ์หิน
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๘
นายเกษม  กันทะวัง
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑o
ม.11 ม.12 ม.13 ม.14
นายสมบูรณ์  บุญมาก
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๑
นายจำเริญ  มาฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๒
นายนิรุตติ์  อินถา
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๓
นายธรรมสรณ์  บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๔
ม.15 ม.16    
นายจำรัส  เต๋จินะ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๕
นายมงคล  ทรายน้อย
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๖