นายจำรัส  โป่งอ้วน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 
5 1234
นายเฉลียว  มาหวัน
รองประธานสภาฯ
    นายพศวีร์  บุตรคำ   
เลขานุการสภาฯ
นายสวาท  วงค์เทพ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑
นายนุลักษณ์  วงค์คำ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑
นายบัญชา  แสนระแหง
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๒
นายตา  จาวรรณะ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๒
   
นายอ้วน  อินระน๊ะ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๓
นายชัย  วงศ์ตา
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๓
นายนพดล  วรรณดี
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๔
นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๔
นายถนอม  แสงมุขดา
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๕
นายบุญเลิศ  วรรณ์คำ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๕
นายอรรถกร  ดิโพ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๖
นายศุภกร  สันติภราดรกุล
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๖
นางสาวสำรวย  โปธิ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๗
นายจักรี  ใจนาง
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๗
นายสุรินทร์  หงษ์หิน
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๘
นางณัฐกานต์  ถาคำวงค์
 สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๘
 
นายสมเกียรติ์  วงค์ตา 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๙
นายสุพจน์  สมะนาชัย
 สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๙
นายอินทร  หล่อเถิน
 สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๐
 
นายสมบูรณ์  บุญมาก 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๑
นายจำเริญ  มาฤทธิ์ 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๒
นายวิเชียร  บุญมา 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๒
นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๓
1 2 3
นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน
 สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๔
นายมงคล  ทรายน้อย 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๖
นางศรีนวล  ธรรมวัน 
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๖
นายสมเพชร  แก้วคำมูล
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน
หมู่ที่ ๑๗
4      
นายยรรยง ชัยวุฒิ
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน

หมู่ที่ ๑๗