ตัวชี้วัดที่ ๑๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                           หรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                           ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ หรือ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
                           ๒. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖o-๒๕๖๔)
                           ๓. มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
                           ๔. มีการนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
                               พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน และ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๒๘. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                          ๑. มีกิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองท้องถิ่น
                          ๒. กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองท้องถิ่น
                          ๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
                          ๔. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตและค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต องค์กรของผู้บริหาร
                          ๕. มีมาตรการการวิเคราะห์/ประเมิณความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
                          ๖. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
                          ๗. มีมาตรการแนวทาง/คู่มือจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
                          ๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง 

ตัวชี้วัดที่ ๑๒๙. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกัน
                          การกระทำผิดจริยธรรม

                          ๑. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต
                          ๒. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
                          ๓. มีการดำเนินการหรือกิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารท้องถิ่น
                               เข้ามามีส่วนร่วมจริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรม
                          ๔. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด
                          ๕. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราชการ
                               (มิใช่อำเภอ/จังหวัด) ป.ป.ช.,ป.ป.ท., สถาบันพระปกเกล้า,สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจ,
                               มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย,โรงเรียน,องค์การมหาชน,สมาคม,มูลนิธิ,องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ
                          ๖. มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้บริหารให้ท้องถิ่นรับทราบ
                          ๗. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๐. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

                          ๑. มีการจัดทำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ
                              รักษาวินัย
                          ๒. มีการเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ
                          ๓. มีการอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ 
                          ๔. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
                               สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
                          ๕. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๑. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)

                          ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          ๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
                               ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          ๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
                          ๔. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์หรือเว็บไซต์
                          ๕. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          ๖. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๒. มาตรการภายในเพื่องส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง

                          ๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                          ๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
                          ๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
                          ๔. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                          ๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
                          ๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
                          ๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
                          ๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                          ๙. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
                               และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                          ๑๐. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิณ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อ
                                ขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมิณ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                         ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดใว้จากหน่วย
                         งานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๕. ระดับคะแนและระดับผลการประเมิณการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
                         ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครอง
                         ส่วนท้องถิ่น

                         ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS ได้รับคะแนนและระดับผลการประเมิน
                             ตามที่กำหนด
                         ๒. ผลการประเมิน คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score)

ตัวชี้วัดที่ ๑๓๖. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
                         ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         ๑. มีบันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงในระบบ
                             ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
                         ๒. มีความเห็น/ข้อสั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น