นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
เบอร์โทรศัพท์ 089-9561382

 
     
       rongkongchai                                 รองถนอมชดขาว
         นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
    เบอร์โทรศัพท์ 084-9327128
           
 นายถนอม  สานอูป
      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     เบอร์โทรศัพท์ 081-7469911