นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 
     
นายสวัสดิ์  ปินตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
สิบตรีสมศักดิ์  กองจาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน