นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
เบอร์โทรศัพท์ 089-9561382

 
     
       rongkongchai               รองถนอมชดขาว           เลขาชดขาว
         นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์
     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
    เบอร์โทรศัพท์ 084-9327128
            นายถนอม  สานอูป
      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
     เบอร์โทรศัพท์ 081-7469911
           นางสาวศุภนิดา  วงค์งาม
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
      เบอร์โทรศัพท์ 093-2865656