ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทําส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จะสมบูรณ์ได้ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ ชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา กันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และ เศรษฐกิจแบบพอเพียง

โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ สภาพปัญหา โดยสามารถกําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๓ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

              (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒))
                        (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๔ (๑))
                        (๓) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๔ (๒))
                        (๔) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓))
                        (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
                        (6) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
                        (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

          ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๑))
                        (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
                        (๓) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา๖๘ (๔))
                        (๔) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
                        (๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (5))
                        (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๔))
                        (๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
                        (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
                        (9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
                        (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๔))
                        (๑๑) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))
                        (๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))
                        (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))
                        (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))
                        (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))

          ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
                        (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๔))
                        (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
                        (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรง มหรสพและสาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๔ (๑๓) ๑๖ (๒๕))
                        (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
                        (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
                        (๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๒๐))

          ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มี ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (5))
                        (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๕ (๕))
                        (๓) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
                        (๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๔ (๑๐))
                        (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๖๕ (๑๒))
                        (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๔ (๑๑))
                        (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (5))
                        (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๒))
                        (9) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

          ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖) (๗))
                        (๒) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๔))
                        (๓) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔))

          ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น (มาตรา๖๗ (4))
                        (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))

          ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                        (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕))
                        (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดําเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นสําคัญ

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗

(และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖)

มาตรา ๑๖ หมายถึง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการ 

ภารกิจหลัก

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
           ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
           3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
           ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
           6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
           ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
           ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
           ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
           ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน