เพื่อให้มีการบังคับใช้ข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย ขององค์บริหารส่วนตำบลแม่สูนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตำบลแม่สูน อีกทั้งให้ เป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อบัญญัติใหม่  หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  ตามช่องทาง ดังนี้                               
                          ๑.ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๓๔๖๓๓๓ ต่อ ๑๕

                        ๒.ทางเฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน”

                         ๓.ทางเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  http://www.maesoon.go.th

                  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อบัญญัติตามไฟล์ข้อบัญญัติที่ได้แนบมาพร้อมนี้

fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องตลาด
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาการ
fw
 พระราขบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
fw
 พระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
fw พระราขบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
fw พระราขบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
fw พระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542