เพื่อให้มีการบังคับใช้ข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมาย ขององค์บริหารส่วนตำบลแม่สูนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตำบลแม่สูน อีกทั้งให้ เป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อบัญญัติใหม่  หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  ตามช่องทาง ดังนี้                               
                  ๑.ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๓๔๖๓๓๓ ต่อ ๑๕

                             ๒.ทางเฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน”

                  ๓.ทางเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  http://www.maesoon.go.th

          ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อบัญญัติตามไฟล์ข้อบัญญัติที่ได้แนบมาพร้อมนี้

fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องตลาด
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
fw ข้อบัญญัติ อบต.แม่สูนเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาการ
fw พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
fw พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2534
fw พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
fw พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
fw พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
fw
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
fw
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
fw พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
fw พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
fw พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
fw ห้องสมุดกฏหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฏีกา
fw
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
fw
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543]
fw
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560