คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
                                        ของทางราชการ พ.ศ. 2558

 ที่  ชื่อคู่มือ/กระบวนงาน  (กระทรวง/กรม)
1

 

การแจ้งขุดดิน

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
2

 

การแจ้งถมดิน

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
3

 

การอนุญาตก่อสร้าง

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
4

 

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
5

 

คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา ๒๑

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
6

 

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
7

 

คู่มือการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา 22

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
8

 

การแจ้งรื้อถอนงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
9

 

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
10

 

การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
11

 

การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ตามมาตรา ๓๒

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
12

 

การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
13

 

การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
14

 

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
15

 

การขอต่ออายุใบอนุญาต

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
16

 

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่น
ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
17

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการมีส่วนร่วม
18

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ

 

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการมีส่วนร่วม
19

 

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการมีส่วนร่วม
20

 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
21

 

การรับชำระภาษีป้าย

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
22

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
23

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น
24

 

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ
/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
25

 

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน
ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
26

 

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูก
จ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่กรรม)

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
27

 

การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
28

 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
29

 

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้าง
ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
30

 

การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำ
หรือชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่)

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
31

 

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง

สำนักการสอบสวนและนิติการ
32

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
33

 

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
34

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
35

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
36

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
37 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
38 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
39 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
41 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
42 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
43 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไป

กรมอนามัย
45

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

กรมอนามัย
46

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดมูลฝอยทั่วไป

กรมอนามัย
47

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

กรมอนามัย
48

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
เก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย
49

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย
50

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย
51

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย
52

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 

กรมอนามัย
53

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

กรมอนามัย
54

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดสิ่งปฏิกูล

 

กรมอนามัย
55

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 

กรมอนามัย
56

 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

 

กรมอนามัย
57

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

กรมอนามัย
58

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 

กรมอนามัย
59

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กรมอนามัย
60

 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

กรมอนามัย
61

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

กรมอนามัย
62

 

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ

กรมอนามัย
63

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะ

กรมอนามัย