ทำเนียบบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

 

 

 

 

 

 

 

1234589878

นางธารญา  เรือนติปิน
ตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4757

                ว่าที่ ร.ท.เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง               
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

เบอร์โทรศัพท์ 095-4472688 

 

รปรองปลดศรายทธ

นายศรายุทธ  ไชยภารมณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

เบอร์โทรศัพท์ 093-2441123

 

icon mini1285 สำนักปลัด

icon mini1285 กองคลัง

icon mini1285 กองช่าง

icon mini1285 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

icon mini1285 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

icon mini1285 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ โรงเรียนในสังกัด อบต.แม่สูน