ทำเนียบบุคลากร

                           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

  ปลด  
 

นายพลรบ ไพเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

rong

นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

icon mini1285 สำนักปลัด

icon mini1285 กองคลัง

icon mini1285 กองช่าง

icon mini1285 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

icon mini1285 กองการศึกษา

icon mini1285 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ โรงเรียนในสังกัด อบต.แม่สูน