ทำเนียบบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปรองปลดศรายทธ

นายศรายุทธ  ไชยภารมณ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

เบอร์โทรศัพท์ 093-2241123

 

icon mini1285 สำนักปลัด

icon mini1285 กองคลัง

icon mini1285 กองช่าง

icon mini1285 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

icon mini1285 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

icon mini1285 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ โรงเรียนในสังกัด อบต.แม่สูน