ทำเนียบบุคลากร

                           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

 

  003  
 


ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์  นิติกร
นักบริหารงาน อบต.

 

icon mini1285 สำนักปลัด

icon mini1285 กองคลัง

icon mini1285 กองช่าง

icon mini1285 กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

icon mini1285 กองการศึกษา

icon mini1285 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ

(โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน)