คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอยการ ราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชน

 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

 คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      จากระบบซีเป็นระบบแท่ง

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย

 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 แผนผังขั้นตอน วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

 ระเบียบงานสารบรรณ

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(สำหรับหน่วยตรวจ)

 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564

 คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 คู่มือการปฏิบัติงานหลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ  

 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน   

 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอก
      และประชาชนทั่วไปที่มายืมทรัพย์สินราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน