คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (กองช่าง)

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กองสาธารณสุขฯ)

 แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กองสาธารณสุขฯ)

 บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอยการ ราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชน (กองสาธารณสุขฯ)

 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตรวจสอบภายใน)

 คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (งานสวัสดิการสังคม)

 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (กองคลัง)

 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      จากระบบซีเป็นระบบแท่ง (งานการเจ้าหน้าที่)

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย (งานการเจ้าหน้าที่)

 คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (สำนักปลัด อบต.)

 แผนผังขั้นตอน วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ (สำนักปลัด อบต.)

 ระเบียบงานสารบรรณ (ทุกกองฯ)

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองคลัง)

 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน(สำหรับหน่วยตรวจ) (ตรวจสอบภายใน)

 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม)

 คู่มือการปฏิบัติงานหลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ (ทุกกองฯ)

 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน (กองคลัง)

 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ในหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอก
      และประชาชนทั่วไปที่มายืมทรัพย์สินราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน (ทุกกองฯ)

 คู่มือการปฏิบัติงานมาตรการการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร
      ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ (พัสดุ)